Informacje Podstawowe

Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Relacja z debiutu Spółki na NC

Rynek notowań

ASO NewConnect. Notowania IPO DK na rynku NewConnect są dostępne tutaj.

Indeks

NC Base

Sektor

Usługi finansowe

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 950.337 zł i dzieli się na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 30.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.

Liczba akcji wprowadzonych na NewConnect

5.473.370 akcji zwykłych na okaziciela, w tym wszystkie akcje serii A, B, C, E, G i H.

Animator

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dane kontaktowe:
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
telefon (22) 5043-104
makler@bossa.pl
NIP 526-10-26-828
KRS 0000048901
www.bossa.pl

Zarząd

Kamil Mańko - Prezes Zarządu
Jan Laskowski - Członek Zarządu ds. Virtual Reality

Życiorysy Członków Zarządu:
Życiorys - Kamil Mańko
Życiorys - Jan Laskowski

Adres

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

ISIN

PLIPODS00014

Audytor

Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 137 rejestru