Informacje Finansowe

Przechody netto ze sprzedaży

1 801 852

1 808 391

1 439 200

1 177 151

1 558 193

w zł

2016

2015

2014

2013

2012

Zysk (strata) operacyjny

-156 499

225 362

-88 678

-641 284

-235 305

Zysk (strata) netto

-269 554

150 559

-272 704

-1 406 419

28 526

zadłużenie ogółem

17,0%

7,3%

7,0%

8,1%

6,9%

rentowność netto

15,0%

8,3%

-19,0%

-119,5%

1,8%

wskaźnik środków pieniężnych

2,9

3,6

2,9

2,5

3,4

Aktywa trwałe

1 004 047

734 483

469 298

483 570

394 862

Aktywa obrotowe

1 306 177

1 626 485

1 173 875

1 476 595

3 045 137

środki pieniężne

425 705

527 173

260 254

347 612

675 308

Suma bilansowa

2 310 223

2 360 968

1 643 173

1 960 166

3 439 999

Kapitał zakładowy

550 337

532 000

133 000

133 000

130 000

Zobowiązania i rezerwy

392 057

173 248

115 034

159 323

235 737

Zobowiązania krótkoterminowe

144 482

146 801

88 560

137 477

199 275

Koszty z działalności operacyjnej

1 943 532

1 612 378

1 487 403

1 587 936

1 604 780

Zysk (strata) brutto

-269 372

260 110

-289 431

-1 631 182

-189 482

Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

rentowność operacyjna

-8,7%

12,5%

-6,2%

-54,5%

-15,1%

wskaźniki płynności bieżącej

9,0

11,1

13,3

10,7

15,3

Kapitał własny

1 918 166

2 187 720

1 528 139

1 800 843

3 204 262

Zobowiązania długoterminowe

170 621

0

0

0

22 986