Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na walnym zgromadzeniu

Movie Games S.A.

3 700 000

38,93%

Szczepan Dunin-Michałowski

1 064 000

11,20%

RAZEM

9 503 370

100 %

Akcjonariusze mniejszościowi

4 739 370

49,87%

Struktura kapitału zakładowego:

Kapitał zakładowy IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. wynosi 950.337 zł i dzieli się na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:

– 1.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A,
– 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 30.000 Akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D,
– 100.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E,
– 3.990.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii G,
– 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
– 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Akcje serii A i serii B są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect od dnia 28 grudnia 2010 r. Ponadto na rynku NewConnect notowane są również akcje serii C, E, G i H.