Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na walnym zgromadzeniu

Movie Games S.A.

3 971 875

36,96

Szczepan Dunin-Michałowski

9,90

11,20%


Kapitał zakładowy Movie Games VR S.A. wynosi 1 074 764,60 zł + akcje serii M w ilości 1.244.276.